Als gevolg van de zesde staatshervorming is het Rampenfonds overgeheveld naar de gewesten. Rampen die zich voordoen na 1 juli 2014 vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams, Waals of Brussels gewest. Het zijn de resp. regeringen die de natuurramp moeten erkennen.De vergoeding van de schade is vanaf dan ook een bevoegdheid en een opdracht voor de gewesten. In een 1ste fase namen de gewesten de bestaande federale wetgeving en schaderegeling over.In Vlaanderen
Sinds 1 maart 2017 werkt het ‘Vlaams Rampenfonds’ volgens eigen Vlaamse regels. De basisregels werden vastgelegd in het decreet van 3 juni 2016. Het uitvoeringsbesluit dateert van 23 december 2016.

Als een ramp erkend wordt door de Vlaamse regering heeft de schadelijder 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Op de website van het Vlaams Rampenfonds vind je de nodige formulieren die ingevuld moeten worden.

Voor motorrijtuigen bedraagt de vergoeding bij een totaal verlies maximaal € 12.000.
Is de wagen herstelbaar, dan wordt maximaal een bedrag van € 6.000 ten laste genomen. Er is altijd een vrijstelling van € 500.
Er wordt rekening gehouden met sleet en vooraf bestaande schade.
Louter esthetische schade (zoals bijvoorbeeld hagelinslag op de motorkap) wordt nooit vergoed.

In Wallonië
In Wallonië werkt men sinds 27 oktober 2016 volgens de eigen regels. De schaderegeling wordt er toevertrouwd aan het ‘Fonds Régional des Calamités’ (Decreet van 26 mei 2016, Besluit van 21 juli 2016).

De termijn om een schadedossier in te dienen is identiek aan de Vlaamse.
Als een ramp erkend wordt door de Waalse regering heeft de schadelijder 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Fonds des Calamités. Op de website van het Fonds des Calamités vind je de nodige formulieren die ingevuld moeten worden.

Voor voertuigen jonger dan 5 jaar is nooit tussenkomst.
Louter esthetische schade aan de carrosserie wordt niet vergoed.
Voor motorrijtuigen is er een maximale tussenkomst volgens het type en het vermogen. Voor een auto met een vermogen van meer dan 100 kW (136 pk) bedraagt de tussenkomst maximaal € 12.500. Tot 100 kW is dit maximaal € 10.000. En tenslotte maximaal € 8.125 voor wagens met een vermogen tot 66 kW.

Er is een bijzondere regeling voor gezinnen van wie meerdere voertuigen worden beschadigd.
De tussenkomst is nooit volledig, maar procentueel volgens schijven. De vrijstelling kan dus oplopen in functie van de totale schade, en bedraagt minimaal € 249,99. Vreemd is de regel dat voertuigen die in een carport gestald staan, nooit voor een vergoeding in aanmerking komen. Allicht is de redenering dat een voertuig in die omstandigheden onder dekking van een brandpolis kan opgenomen worden. Nochtans heeft niet iedereen een dergelijke uitbreiding in zijn polis.

In Brussel
In Brussel verloopt de schaderegeling nog volgens de oude federale regels.

De maximale tussenkomst voor voertuigschade wordt bepaald door de fiscale pk van de voertuigen en de samenstelling van het gezin. Zo is er vaak geen tussenkomst voor een moto of bromfiets wanneer een gezin ook over een auto beschikt. Een gemiddeld gezin met twee kinderen zal slechts voor één auto vergoed kunnen worden, maar dan mag de wagen niet meer dan 11 fiscale pk hebben.
De bedragen werden een laatste keer aangepast in 2000 aan de levensduurte. Ons voorbeeldgezin met 2 kinderen kan bij een totaal verlies maximaal € 10.000 krijgen. Bij een herstelbare schade is het grensbedrag € 5.000. Er is steeds een vrijstelling van € 250.

Het Vlaams en Waals gewest hebben de financiële tussenkomst voor voertuigschade afgebouwd. Brussel zal wellicht volgen. Een beperkte omnium voor schade door natuurverschijnselen wint dus aan belang. Dit geldt a fortiori voor wie overtuigd is dat ons klimaat verandert en we dus meer natuurrampen kunnen verwachten.

De verzekerden die beschikken over een waarborg VERKEER of CAR PLUS worden door ons bijgestaan bij een geschil met de administratie belast met de schaderegeling van schade door een erkende natuurramp.

Bron: Euromex Rechtsbijstand.