Dokter, mag ik rijden met een gipsverband? Deze vraag wordt regelmatig gegoogeld. Rechtsbijstandsverzekeraar Euromex legt uit hoe de vork aan de steel zit.

Meestal voert de zoekmachine je dan naar websites van ziekenhuizen maar een eenduidig antwoord krijg je niet. Bepaalde ziekenhuizen stellen mordicus dat het verboden is. Andere sites verwijzen naar de makelaar of de verzekeraar.

Het is niet aan een dokter om te bepalen of je mag rijden of niet. In de bijlage van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs krijgen artsen wel de opdracht om de patiënt, bij de vaststelling van de behandeling, over de mogelijke gevolgen voor zijn rijgedrag in te lichten. De wettelijke opdracht voor de dokter wordt als dusdanig niet gesanctioneerd. De dokter heeft niet de bevoegdheid om zijn patiënt tijdelijk het sturen van een motorrijtuig te verbieden.

Wat kunnen de gevolgen zijn als je in het gips een voertuig bestuurt? Riskeer je een boete? Kan je verzekeraar omnium zijn tussenkomst weigeren? Kan je verzekeraar na een ongeval zijn uitgaven verhalen?

Boete
Wij leven in een rechtsstaat, dus je kan enkel een boete oplopen als je een wettelijk voorschrift met de voeten treedt.

Het bovengenoemde KB regelt een aantal lichaamsgebreken of aandoeningen, maar biedt geen uitsluitsel. Een gipsverband is immers geen ‘aandoening’ maar een onderdeel van de behandeling.

Artikel 8.3 van de Wegcode (Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) biedt wel een uitkomst:
“Elke bestuurder moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.”

Het is een feitenkwestie waarbij de politie beslist of ze een proces-verbaal opstelt en waarover finaal de politierechter soeverein oordeelt. Wie bijvoorbeeld enkel het linkse onderbeen in het gips heeft, kan nog steeds rijden met een wagen die voorzien is van een automatische versnellingsbak.

De politie kan overgaan tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor maximaal 15 dagen maar moet daarvoor de parketmagistraat raadplegen.

Het gaat om een overtreding van de tweede graad. Je riskeert een geldstraf van € 160 tot
€ 2.000, verhoogd met de opdeciemen. De rechter kan een verval van het recht tot sturen uitspreken van ten minste 8 dagen tot maximaal 5 jaar.

Verzekeringswaarborg
De modelovereenkomst voorziet in een recht van verhaal als een rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen. Een vergelijkbare uitsluiting zal vaak ook spelen voor de casco-of omniumverzekering.

Een inbreuk tegen artikel 8.3 van de Wegcode maakt de verzekeringswaarborg dus onzeker. Een doktersbriefje dat attesteert dat je mag rijden, biedt geen soelaas.

Het bedrag van het verhaal is integraal als de uitgaven van de verzekeraar niet hoger zijn dan € 10.411,50. Het verhaal wordt echter maar uitgeoefend tot beloop van de helft van de voornoemde bedragen als die hoger zijn dan € 10.411,50 met een minimum van
€ 10.411,50 en een maximum van € 30.986,70.

Sinds het arrest van 11 februari 2016 van het Hof van Cassatie, moet de verzekeraar wel altijd het oorzakelijk verband aantonen tussen het schadegeval en de overtreding. Je kan meer lezen over dit arrest in onze nieuwsbrief “Is grove schuld verzekerd?”.

Het feit dat je een gipsverband hebt, is op zich geen omstandigheid die je moet melden aan je verzekeraar. De meldingsplicht geldt alleen voor een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico. Het dragen van een gipsverband is per definitie tijdelijk.

Wie absolute zekerheid wil, kan altijd een akkoord sluiten met zijn verzekeraar, waarbij deze laatste afstand doet van zijn recht op verhaal bij een inbreuk tegen artikel 8.3 van de Wegcode. Dit kan perfect, al zal niet elke verzekeraar daartoe bereid zijn.

(bron: Euromex)